آیین نامه اجرایی آزمایشگاه جامع تحقیقات

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

آيين نامه اجرایی آزمايشگاه جامع تحقیقات

 
 
 
 
 </>
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
در راستاي تحقق اهداف پيش‌بيني شده در اساس‌نامة آزمايشگاه جامع تحقيقات و در جهت نيل به اصلاح الگوي مصرف
و استفاده بهينه از امكانات موجود، آيين‌نامة نحوة استفاده از آزمايشگاه جامع تحقيقات به ‌شرح ذيل تدوين گرديد.
 
 
الف) زمان كار آزمايشگاه

آزمايشگاه جامع تحقيقات از ساعت 8 صبح الي 14 عصر داير بوده و به ارايه خدمات پژوهشي و تحقيقاتي مي‌پردازد.
 
 
ب) نحوه استفاده از امكانات

- براي استفاده از امكانات آزمايشگاه، پس از هماهنگي قبلي با آزمايشگاه و بررسي زمان‌هاي خالي، هزينة خدمات توسط متقاضي به حساب مخصوص واريز شده و نسبت به ثبت زمان مورد نياز براي استفاده از امكانات مبادرت خواهد شد.
- با توجه به تنوع روشهاي آماده سازي نمونه ها و اهداف مورد نظر از انجام آزمايشات مختلف در طرح ها، پروژه ها، پايان نامه هاي مختلف پژوهشي تمامي مراحل آماده سازي نمونه ها قبل از استفاده از دستگاه مربوطه و تفسير اطلاعات بدست آمده بر عهده فرد متقاضي مي باشد.
- استفاده از تجهيزات آزمايشگاه براي اعضاي محترم هيئت علمي و دانشجويان تحصيلات تکميلي که به کار با دستگاه مربوطه تسلط کافي دارند، با هماهنگي قبلي با رياست و کارشناسان آزمايشگاه بلامانع مي باشد.
 
- کار در ساعت غیر اداری و روزهای تعطیل با تکمیل فرم تعهد کار در آزمایشگاه و موافقت ریاست آزمایشگاه امکان پذیر است.
 
ج) هزينة استفاده از امكانات (هزينة كاركرد)

تعيين هزينة كاركرد (تعرفه) امكانات با توجه به شاخص‌هاي ذيل توسط معاونت تحقيقات و فناوري و هيأت رئيسه آزمايشگاه براي متقاضيان تعيين مي‌گردد:
1. نحوة تأمين اعتبار پژوهش (اعتبار پايان‌نامه‌هاي دانشجويي، اعتبار طرح‌هاي پژوهشي، آزاد)
2. نوع متقاضي (دانشجويان مقاطع مختلف تحصيلي، اعضاي هيأت علمي، كارمندان دانشگاه، متقاضيان آزاد)
3. محل كار متقاضي
4. سرماية به‌كار رفته جهت اراية خدمات (قيمت دستگاه، نصب تجهيزات اضافي)
5. هزينة تعميرات، سرويس، كاليبراسيون و كنترل كيفي تجهيزات
 

د) كارشناسان آزمايشگاه

- هركدام از تجهيزات آزمايشگاه جامع تحقيقات به يكي از كارشناسان آزمايشگاه سپرده مي‌شود كه عهده‌دار آموزش، نگهداري، كاليبراسيون، كنترل كيفي و پيگيري تعميرات احتمالي آن تجهيزات با نظارت مسئولين آزمايشگاه خواهد بود.
- كارشناسان مستقر در آزمايشگاه موظفند برابر ضوابط واستاندارد هاي تعيين شده در آزمايشگاه ، نسبت به اراية خدمات به كلية متقاضيان اقدام نمايند. ضمنا پرداخت هرگونه وجه نقدي در آزمايشگاه ممنوع است.
- در مورد تجهيزاتي كه تمام كار يا بخشي از آن توسط متقاضي انجام مي‌شود، متقاضي مي‌بايست قبل از شروع به كار، دستورالعمل كار با تجهيزات را كه توسط آزمايشگاه اطلاع‌رساني مي‌شود، به‌دقت مطالعه نمايد. بديهي است كارشناس دستگاه نيز همواره بر نحوة كار متقاضي نظارت نموده و در صورت نياز، ضمن اراية آموزش لازم، به رفع اشكالات احتمالي خواهد پرداخت.
- نظارت بر فعاليت كارشناسان بر عهدة ناظر فني آزمايشگاه است كه به‌صورت دوره‌اي گزارش فعاليتهاي كارشناسان را به رئيس آزمايشگاه ارايه مي‌نمايد.
- پس از اتمام كار، دستگاه با صحت كامل، تحويل كارشناس مربوطه شده و فرم مخصوص توسط فرد متقاضی تکمیل مي‌گردد.