آزمایشگاه جامع تحقیقات شرق کشور

معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت از سال 1387 طرح تاسیس شبکه آزمایشگاههای جامع تحقیقات را با هدف تقویت زیرساخت های پژوهش و فناوری و تسهیل ارتباطات و تعاملات بین دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی به مورد اجرا گذاشت. این شبکه هم اکنون در 9 دانشگاه مهم علوم پزشکی کشور دایر و با آخرین تجهیزات پیشرفته مورد نیاز در تحقیقات تجهیز گردیده است.
در حال حاضر آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی مشهد در فضايي  به مساحت 500 مترمربع در پژوهشکده بوعلي دارای دستگاههای بسیار پیشرفته آزمایشگاهی و پژوهشی بوده و آماده ارائه خدمات و افزايش بهره وري در زمينة تأمين نيازها، خدمات پژوهشي و دستگاهي در سطح تخصصي در دانشگاه علوم پزشکي مشهد و ساير دانشگاهها و دانشکده هاي علوم پزشکي همجوار مي باشد.

پژوهان

سیستم جامع اطلاعات پژوهشی

طرح تخفیف شبکه آزمایشگاهی

طرح تخفیف شبکه آزمایشگاهی

شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی

شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی

سامانه یکپارچه خدمات آزمایشگاه

سامانه آزمایشگاه جامع تحقیقات