میکروسکوپ TEM

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

میکروسکوپ TEM
Transmission Electron Microscope
 
 
 
آزمايشگاه مربوطه: آزمایشگاه جامع تحقیقات ـ بخش ميکروسکوپ الکتروني
نام دستگاه: (فارسي- لاتين): ميکروسکوپ الکترونی گذرا Transmission Electron Microscope
سال ساخت :
سال خريد :
خاصيتهاي قابل اندازه گيري : مورفولوژيک، اندازه نمونه
زمينه هاي كاربردي: بيشتر در مطالعات بيولوژي مولکولي - نانو تکنولوژي
 
 
         مورد قابل اندازه گيري با دستگاه:
مورد اندازه گیری
واحد اندازه گیری
دقت اندازه گیری
  
بافت های بیولوژیک، سلول، میکروب، نانو ذرات
 

نانومتر

حدود يک
 
 
         خدمات قابل ارائه با این دستگاه:
شرح خدمات
نحوه ارائه خدمات
هزینه خدمات (ریال)
تهيه تصویر و فیلم از نمونه ها

حضوري با هماهنگي قبلي با آزمايشگاه

بستگي به نوع نمونه هزینه خدمات متفاوت است
 
         
          تجهيزات جانبي اين دستگاه : اولترا میکروتوم، روتاتور، آون
 
         کاربر دستگاه:
نام و نام خانوادگی
مدرک
شماره تماس
   
05137112788