پرسنل آزمايشگاه

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

نام و نام خانوادگی پرسنل آزمایشگاه

تحصیلات

سمت

آقای دکتر مجید رضایی

دکترای شیمی تجزیه

رئیس آزمایشگاه

آقای محمد ملائکه نیکوئی

کارشناسی ارشد بیولوژی سلولی و مولکولی


مسئول آزمایشگاه

******

  کارشناس دستگاه های

فلوسایتومتری

  اولتراسانتریفیوژ

  تصویربرداری از حیوانات کوچک

NMR

خانم الهام سادات حسینی

کارشناسی ارشد ژنتیک

کارشناس دستگاه FE-SEM

آقای دکتر حمید عزیزالهی

دکترای شیمی آلی

کارشناس دستگاه FE-SEM

آقای دکتر ستار صابری

دکترای شیمی آلی

کارشناس دستگاه NMR

 خانم دکتر مریم بابایی

دکترای شیمی آلی 

کارشناس دستگاه LC-MS/MS

خانم مریم حسینی حسن آبادی

فوق لیسانس میکروبیولوژی

کارشناس دستگاه DLS و AFM

 

              خانم سارا واحدی

 

کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی میکروبی

کارشناس اداری