اساسنامه آزمایشگاه جامع تحقیقات


اساسنامه آزمايشگاه جامع تحقيقات

 
 

 
 
 
 
 
ماده 1: اهداف
 
- ارائه خدمات و افزايش بهره وري در زمينة تأمين نيازهاي پژوهشي و ارائه خدمات پژوهشي و دستگاهي
در سطح تخصصي در دانشگاه علوم پزشکي متولي آزمايشگاه و ساير دانشگاهها و دانشکدههاي علوم پزشکي همجوار .
- تقويت و توسعه رويکرد شبکه‌اي در زمينه فعاليت‌هاي آزمايشگاهي مرتبط با تحقيقات .
- استفاده بهينه از تجهيزات آزمايشگاهي.

ماده2: ارکان آزمايشگاه جامع تحقيقات
 
- شوراي راهبردي آزمايشگاه
- شوراي علمي و فني آزمايشگاه
 
ماده3: اعضاي شوراي راهبردي آزمايشگاه
 
- رئيس دانشگاه
- معاون پژوهشي دانشگاه متولي
- معاونين پژوهشي دانشگاههاي اقماري
- معاون توسعه و مديريت منابع دانشگاه
- معاون آموزشي
- يک نفر عضو هيئت علمي دانشگاه متولي به انتخاب رياست دانشگاه به اضافه يک نفر عضو هيئت علمي
 منتخب از دانشگاههاي اقماري
 
ماده 4: محل آزمايشگاه جامع تحقيقات

- محل آزمايشگاه جامع تحقيقات پژوهشکده بوعلي وابسته به دانشگاه علوم پزشکي مشهد مي باشد.
- حداقل متراژ فضاي فيزيکي آزمايشگاه بايد 1500 متر مربع باشد.
 
ماده5: وظايف شوراي راهبردي آزمايشگاه جامع تحقيقات
 
- بررسی و تصویب خط مشی آزمايشگاه
- اجراي تفاهم نامه همکاري با ساير دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشي ـ پژوهشي همجوار و سازمان‌هاي بين‌المللي
مطابق با ضوابط و مقررات مربوطه
ـ بررسي و تصويب نيازهاي تجهيزاتي آزمايشگاه جامع تحقيقات
ـ تعيين نحوه هزينه اعتبارات مربوط به خريد تجهيزات
ـ تصويب گردش مالي ساليانه و ارائه به هيئت امنا
- تصويب دستور العمل‌هاي اجرايي
ـ بررسي مشکلات تجهيزاتي و نيروي انساني اعلام شده توسط آزمايشگاه و ارائه راهکار مناسب
- تهيه گزارش عملکرد جهت ارائه به هيئت امنا
 
ماده6: اعضاء شوراي علمي و فني

اعضاء اين شورا بنا به پيشنهاد اعضاي شوراي راهبردي و با حکم رياست دانشگاه تعيين مي‌گردند.
 
ماده 7: وظايف شوراي علمي و فني آزمايشگاه

- تهيه گزارش عملکرد و ارائه به شوراي راهبردي
- تهيه و تنظيم دستور العمل‌هاي فني مورد نياز اعضاي آزمايشگاه
ـ نظارت بر حسن اجراي دستور العمل‌هاي فني آزمايشگاه
ـ ارائه راهکارهاي مناسب به شوراي راهبردي جهت ارتقاء کيفيت خدمات آزمايشگاه
ـ بررسي پيشنهادات و مشکلات فني اعلام شده توسط آزمايشگاه و ارائه راهکار مناسب
 
ماده 8: ترکيب پرسنلي

- در صورت نياز، تعداد پرسنل آزمايشگاه بر اساس بررسي و پيشنهاد شوراي علمي و فني و پس از تائيد شوراي راهبردي
تعيين و توسط هيات امنا مصوب مي گردد.
- چارت تشکيلاتي آزمايشگاه متشکل از حداقل 4 پست سازماني کارشناس ازمايشگاه، يک پست سازماني
کارپرداز
 و يک پست سازماني حسابدار مي باشد.
- پرسنل به صورت قرارداد انجام کار معين قابل جذب مي باشند و بودجه مورد نياز از محل بودجه عمومي دانشگاه، درآمد
اختصاصي و يا از محل بودجه طرحهاي مصوب قابل تامين مي باشد.
 
ماده 9: نحوه پرداخت حقوق و مزايا

- پرداخت حقوق پرسنل آزمايشگاه جامع تحقيقات بر اساس حکم کارگزيني و توسط دانشگاه علوم پزشکي متولي صورت مي پذيرد.
- پرداخت مزايا از محل درآمد اختصاصي دانشگاه و در قالب کارانه و بر اساس ميزان فعاليت هاي انجام شده توسط فرد در آزمايشگاه
و بر اساس مصوبه هيئت رئيسه دانشگاه صورت خواهد پذيرفت.
- آزمايشگاه به صورت حسابداري تعهدي اداره شده و مازاد درآمد اختصاصي پس از محاسبه کليه هزينه هاي حقوق پرسنلي،
مواد مصرفي و تجهيزات به پرسنل قابل پرداخت است.
 
ماده 10: نحوه راه اندازي و تجهيز آزمايشگاه جامع تحقيقات

- هزينه ساخت و تجهيزات اوليه آزمايشگاه از محل اعتبارات تملک دارائي دانشگاه مربوط به معاونتهاي مختلف و کمکهاي
ستاد وزارت بهداشت تامين خواهد شد.
 
ماده 11: نحوه گردش کار آزمايشگاه
 
ـ ارائه خدمات به دانشگاههاي علوم پزشکي همجوار بايد با هماهنگي قبلي و رعايت اولويت صورت پذيرد.
ـ تعرفه مربوط به هر خدمت بر اساس نوع خدمت و زمان صرف شده و هزينه مواد مصرفي و نگهداري دستگاه محاسبه شده
و از طريق معاونت تحقيقات و فناوري ابلاغ خواهد گرديد.
ـ قبل از انجام آزمايش بايد هزينه مربوطه به حساب آزمايشگاه واريز و فيش واريزي به همراه درخواست انجام آزمايش
به آزمايشگاه تحويل گردد.
ـ واحدهاي اهدا کننده تجهيزات آزمايشگاهي به آزمايشگاه جامع در اولويت اخذ خدمات آزمايشگاهي بوده و از 20% تخفيف
 در خدمات دريافتي به مدت 3 سال برخوردار خواهند شد.
ـ خدمات آزمايشگاهي صرفاً تحقيقاتي بوده و به هيچ عنوان نمي‌بايست با ارائه خدمات روتين درماني همراه شود.

ماده 12: نحوه تأمين مالي آزمايشگاه

ـ درآمد اختصاصي حاصل از ارائه خدمات پژوهشي به محققين دانشگاه ذيل طرحهاي تحقيقاتي مصوب
ـ کمک‌هاي مردمي و دستگاه‌هاي دولتي
ـ کمک‌هاي دولتي