هزینه خدمات


هزينه خدمات آزمايشگاه جامع تحقیقات

 
 
 
 
•   خواهشمند است بعد از هماهنگي با آزمايشگاه هزينه کار با دستگاه مورد درخواست خود را
به شماره حساب 2178141786006 بانک ملی و شناسه واریز 123456789890
به نام درآمدهاي غيردرماني پژوهشکده بوعلي واريز نموده و اصل فيش را به آزمايشگاه جامع تحقیقات تحويل نماييد.
 
 
 
رديف
 
 
نام دستگاه
 
هزينه خدمات
(ريال)
 
 
دانشگاه علوم پزشکي مشهد
 
 
ساير دانشگاهها
 
1
 
آناليز عنصري مواد
CHNSO Elemental Analyzer
 
 
هر نمونه CHN
400.000
هر نمونه CHNS
500.000
 
هر نمونه CHN
800.000
هر نمونه CHNS
1.000.000
 
 
 
2
 
فلوسايتومتر
Flow Cytometer
توجه: تهیه مواد مورد نیاز، آماده سازي نمونه و تفسير اطلاعات بر عهده‌ي فرد متقاضي مي باشد.
 
هر نمونه
30.000
 
 
هر نمونه
70.000
 
 
 
 
 
 
3
 
کروماتوگرافي لايه نازک با کارايي بالا
HPTLC
توجه: تهیه حلال ها بر عهده‌ي فرد متقاضي بوده یا
جداگانه محاسبه می شود.
آماده سازي نمونه و تفسير اطلاعات بر عهده‌ي فرد
متقاضي مي باشد.
 
 
200.000
به ازای هر ساعت کار با دستگاه
 
400.000
به ازای هر ساعت کار با دستگاه
 
4
 
تصويربرداري از حيوانات کوچک
Small Animal Imaging System
 
 
 
300.000
به ازای هر ساعت کار
با دستگاه
 
600.000
به ازای هر ساعت کار با دستگاه
 
 
5
 
DHPLC
توجه: تهیه حلال ها و واکنش گرها بر عهده‌ي فرد
متقاضي بوده یا جداگانه محاسبه می شود.
آماده سازي نمونه و تفسير اطلاعات بر عهده‌ي فرد
 متقاضي مي باشد.
 
 
هر نمونه
150.000
 
هر نمونه
250.000
 
6
 
ميکروسکوپ AFM
 
هر نمونه
500.000
 
هر نمونه
1.000.000

 
 
7
 
میکروسکوپ فلورسانس

300.000
به ازای هر ساعت کار
با دستگاه

 
600.000
 به ازای هر ساعت کار
با دستگاه