پرسنل آزمايشگاه

نام و نام خانوادگی پرسنل آزمایشگاه

تحصیلات

سمت

آقای دکتر علی مرادی

دکترای مهندسی بافت

رئیس آزمایشگاه

آقای محمد ملائکه نیکوئی

فوق لیسانس بیولوژی سلولی و مولکولی


مسئول آزمایشگاه، کارشناس دستگاه های

NMR، اولتراسانتریفیوژ، فلوسایتومتری، SAI ، CHN

خانم الهام سادات حسینی

فوق لیسانس ژنتیک

کارشناس دستگاه FE-SEM

آقای دکتر ستار صابری

دکترای شیمی آلی

کارشناس دستگاه NMR

آقای دکتر سید مولا خاتمی

دکترای شیمی آلی

کارشناس دستگاه LC-MS/MS و FE-SEM

خانم مریم حسینی حسن آبادی

فوق لیسانس میکروبیولوژی

کارشناس دستگاه DLS و AFM

خانم سارا روغنگر

فوق لیسانس برق الکترونیک- لیسانس مهندسی پزشکی

کارشناس اداری و کارشناس دستگاه 3D Bioprinter