میکروسکوپ STM


 میکروسکوپ تونلی روبشی STM
 Scanning Tunneling Microscope
 
 
 
آزمايشگاه مربوطه: آزمایشگاه جامع تحقیقات ـ بخش ميکروسکوپ الکتروني
نام دستگاه: (فارسي- لاتين): ميکروسکوپ تونلي روبشي Scanning Tunneling Microscope
سال ساخت : 1388
سال خريد : 1388
خاصيتهاي قابل اندازه گيري : مورفولوژيک
زمينه هاي كاربردي: بيشتر در مطالعات بيولوژي مولکولي - نانو تکنولوژي
 
 
         مورد قابل اندازه گيري با دستگاه:
مورد اندازه گیری
واحد اندازه گیری
دقت اندازه گیری
 
کليه اجسام و موادي که قابليت تک لايه اي شدن را دارا هستند

نانومتر

حدود يک
 
 
 
         خدمات قابل ارائه با این دستگاه:
شرح خدمات
نحوه ارائه خدمات
هزینه خدمات(ریال)
 
تهيه تصاوير دو و سه بعدي

حضوري با هماهنگي قبلي با آزمايشگاه

 
   بستگي به ميزان ارائه خدمات متفاوت است
 
 
 
          زمان سرویس دهی با این دستگاه:
روز
ساعت شروع
ساعت پايان
توضیحات
شنبه
8
14
یکشنبه
8
14
دوشنبه
8
14
سه شنبه
-
-
چهارشنبه
8
14
پنجشنبه
-
-
 
 
         تجهيزات جانبي اين دستگاه :
         آخرين وضعيت دستگاه: آماده ارائه خدمات 
 
 
         کاربر دستگاه:
نام و نام خانوادگی
مدرک
شماره تماس
دکتر سيد حسن علوي
Ph.D
 
7112773