آزمایشگاه جامع تحقیقاتی شرق کشور

Persian_Category

اساسنامه آزمایشگاه جامع تحقیقات


اساسنامه آزمايشگاه جامع تحقيقات

 
 

 
 
 
 
 
ماده 1: اهداف
 
- ارائه خدمات و افزايش بهره وري در زمينة تأمين نيازهاي پژوهشي و ارائه خدمات پژوهشي و دستگاهي
در سطح تخصصي در دانشگاه علوم پزشکي متولي آزمايشگاه و ساير دانشگاهها و دانشکدههاي علوم پزشکي همجوار .
- تقويت و توسعه رويکرد شبکه‌اي در زمينه فعاليت‌هاي آزمايشگاهي مرتبط با تحقيقات .
- استفاده بهينه از تجهيزات آزمايشگاهي.

ماده2: ارکان آزمايشگاه جامع تحقيقات
 
- شوراي راهبردي آزمايشگاه
- شوراي علمي و فني آزمايشگاه
 
ماده3: اعضاي شوراي راهبردي آزمايشگاه
 
- رئيس دانشگاه
- معاون پژوهشي دانشگاه متولي
- معاونين پژوهشي دانشگاههاي اقماري
- معاون توسعه و مديريت منابع دانشگاه
- معاون آموزشي
- يک نفر عضو هيئت علمي دانشگاه متولي به انتخاب رياست دانشگاه به اضافه يک نفر عضو هيئت علمي
 منتخب از دانشگاههاي اقماري
 
ماده 4: محل آزمايشگاه جامع تحقيقات

- محل آزمايشگاه جامع تحقيقات پژوهشکده بوعلي وابسته به دانشگاه علوم پزشکي مشهد مي باشد.
- حداقل متراژ فضاي فيزيکي آزمايشگاه بايد 1500 متر مربع باشد.
 
ماده5: وظايف شوراي راهبردي آزمايشگاه جامع تحقيقات
 
- بررسی و تصویب خط مشی آزمايشگاه
- اجراي تفاهم نامه همکاري با ساير دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشي ـ پژوهشي همجوار و سازمان‌هاي بين‌المللي
مطابق با ضوابط و مقررات مربوطه
ـ بررسي و تصويب نيازهاي تجهيزاتي آزمايشگاه جامع تحقيقات
ـ تعيين نحوه هزينه اعتبارات مربوط به خريد تجهيزات
ـ تصويب گردش مالي ساليانه و ارائه به هيئت امنا
- تصويب دستور العمل‌هاي اجرايي
ـ بررسي مشکلات تجهيزاتي و نيروي انساني اعلام شده توسط آزمايشگاه و ارائه راهکار مناسب
- تهيه گزارش عملکرد جهت ارائه به هيئت امنا
 
ماده6: اعضاء شوراي علمي و فني

اعضاء اين شورا بنا به پيشنهاد اعضاي شوراي راهبردي و با حکم رياست دانشگاه تعيين مي‌گردند.
 
ماده 7: وظايف شوراي علمي و فني آزمايشگاه

- تهيه گزارش عملکرد و ارائه به شوراي راهبردي
- تهيه و تنظيم دستور العمل‌هاي فني مورد نياز اعضاي آزمايشگاه
ـ نظارت بر حسن اجراي دستور العمل‌هاي فني آزمايشگاه
ـ ارائه راهکارهاي مناسب به شوراي راهبردي جهت ارتقاء کيفيت خدمات آزمايشگاه
ـ بررسي پيشنهادات و مشکلات فني اعلام شده توسط آزمايشگاه و ارائه راهکار مناسب
 
ماده 8: ترکيب پرسنلي

- در صورت نياز، تعداد پرسنل آزمايشگاه بر اساس بررسي و پيشنهاد شوراي علمي و فني و پس از تائيد شوراي راهبردي
تعيين و توسط هيات امنا مصوب مي گردد.
- چارت تشکيلاتي آزمايشگاه متشکل از حداقل 4 پست سازماني کارشناس ازمايشگاه، يک پست سازماني
کارپرداز
 و يک پست سازماني حسابدار مي باشد.
- پرسنل به صورت قرارداد انجام کار معين قابل جذب مي باشند و بودجه مورد نياز از محل بودجه عمومي دانشگاه، درآمد
اختصاصي و يا از محل بودجه طرحهاي مصوب قابل تامين مي باشد.
 
ماده 9: نحوه پرداخت حقوق و مزايا

- پرداخت حقوق پرسنل آزمايشگاه جامع تحقيقات بر اساس حکم کارگزيني و توسط دانشگاه علوم پزشکي متولي صورت مي پذيرد.
- پرداخت مزايا از محل درآمد اختصاصي دانشگاه و در قالب کارانه و بر اساس ميزان فعاليت هاي انجام شده توسط فرد در آزمايشگاه
و بر اساس مصوبه هيئت رئيسه دانشگاه صورت خواهد پذيرفت.
- آزمايشگاه به صورت حسابداري تعهدي اداره شده و مازاد درآمد اختصاصي پس از محاسبه کليه هزينه هاي حقوق پرسنلي،
مواد مصرفي و تجهيزات به پرسنل قابل پرداخت است.
 
ماده 10: نحوه راه اندازي و تجهيز آزمايشگاه جامع تحقيقات

- هزينه ساخت و تجهيزات اوليه آزمايشگاه از محل اعتبارات تملک دارائي دانشگاه مربوط به معاونتهاي مختلف و کمکهاي
ستاد وزارت بهداشت تامين خواهد شد.
 
ماده 11: نحوه گردش کار آزمايشگاه
 
ـ ارائه خدمات به دانشگاههاي علوم پزشکي همجوار بايد با هماهنگي قبلي و رعايت اولويت صورت پذيرد.
ـ تعرفه مربوط به هر خدمت بر اساس نوع خدمت و زمان صرف شده و هزينه مواد مصرفي و نگهداري دستگاه محاسبه شده
و از طريق معاونت تحقيقات و فناوري ابلاغ خواهد گرديد.
ـ قبل از انجام آزمايش بايد هزينه مربوطه به حساب آزمايشگاه واريز و فيش واريزي به همراه درخواست انجام آزمايش
به آزمايشگاه تحويل گردد.
ـ واحدهاي اهدا کننده تجهيزات آزمايشگاهي به آزمايشگاه جامع در اولويت اخذ خدمات آزمايشگاهي بوده و از 20% تخفيف
 در خدمات دريافتي به مدت 3 سال برخوردار خواهند شد.
ـ خدمات آزمايشگاهي صرفاً تحقيقاتي بوده و به هيچ عنوان نمي‌بايست با ارائه خدمات روتين درماني همراه شود.

ماده 12: نحوه تأمين مالي آزمايشگاه

ـ درآمد اختصاصي حاصل از ارائه خدمات پژوهشي به محققين دانشگاه ذيل طرحهاي تحقيقاتي مصوب
ـ کمک‌هاي مردمي و دستگاه‌هاي دولتي
ـ کمک‌هاي دولتي
 
 
 
 
 
 

هزینه خدمات


هزينه خدمات آزمايشگاه جامع تحقیقات

 
 
 
 
•   خواهشمند است بعد از هماهنگي با آزمايشگاه هزينه کار با دستگاه مورد درخواست خود را
به شماره حساب 2178141786006 بانک ملی و شناسه واریز 123456789890
به نام درآمدهاي غيردرماني پژوهشکده بوعلي واريز نموده و اصل فيش را به آزمايشگاه جامع تحقیقات تحويل نماييد.
 
 
 
رديف
 
 
نام دستگاه
 
هزينه خدمات
(ريال)
 
 
دانشگاه علوم پزشکي مشهد
 
 
ساير دانشگاهها
 
1
 
آناليز عنصري مواد
CHNSO Elemental Analyzer
 
 
هر نمونه CHN
400.000
هر نمونه CHNS
500.000
 
هر نمونه CHN
800.000
هر نمونه CHNS
1.000.000
 
 
 
2
 
فلوسايتومتر
Flow Cytometer
توجه: تهیه مواد مورد نیاز، آماده سازي نمونه و تفسير اطلاعات بر عهده‌ي فرد متقاضي مي باشد.
 
هر نمونه
30.000
 
 
هر نمونه
70.000
 
 
 
 
 
 
3
 
کروماتوگرافي لايه نازک با کارايي بالا
HPTLC
توجه: تهیه حلال ها بر عهده‌ي فرد متقاضي بوده یا
جداگانه محاسبه می شود.
آماده سازي نمونه و تفسير اطلاعات بر عهده‌ي فرد
متقاضي مي باشد.
 
 
200.000
به ازای هر ساعت کار با دستگاه
 
400.000
به ازای هر ساعت کار با دستگاه
 
4
 
تصويربرداري از حيوانات کوچک
Small Animal Imaging System
 
 
 
300.000
به ازای هر ساعت کار
با دستگاه
 
600.000
به ازای هر ساعت کار با دستگاه
 
 
5
 
DHPLC
توجه: تهیه حلال ها و واکنش گرها بر عهده‌ي فرد
متقاضي بوده یا جداگانه محاسبه می شود.
آماده سازي نمونه و تفسير اطلاعات بر عهده‌ي فرد
 متقاضي مي باشد.
 
 
هر نمونه
150.000
 
هر نمونه
250.000
 
6
 
ميکروسکوپ AFM
 
هر نمونه
500.000
 
هر نمونه
1.000.000

 
 
7
 
میکروسکوپ فلورسانس

300.000
به ازای هر ساعت کار
با دستگاه

 
600.000
 به ازای هر ساعت کار
با دستگاه

 
 
 
 
 
 
 

ارتباط با ما

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

درباره آزمایشگاه


درباره آزمايشگاه جامع تحقیقات

 
معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت از سال 1387 طرح تاسیس شبکه آزمایشگاههای جامع تحقیقات را با هدف تقویت زیرساخت های پژوهش و فناوری و تسهیل ارتباطات و تعاملات بین دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی به مورد اجرا گذاشت. این شبکه هم اکنون در 9 دانشگاه مهم علوم پزشکی کشور دایر و با آخرین تجهیزات پیشرفته مورد نیاز در تحقیقات تجهیز گردیده است.
از اهداف شکل گیری شبکه آزمایشگاه های تحقیقاتی علوم پزشکی کشور، می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
  • پاسخ به نیازهای پژوهش در زمینه خدمات آزمایشگاهی
  • سازماندهی آزمایشگاه های تحقیقاتی بر اساس نیاز دانشگاه ها و کشور
  • استاندارد نمودن تجهیزات آزمایشگاهی ـ تحقیقاتی در سطح دانشگاه
  • استفاده بهینه و افزایش بهره وری از تجهیزات آزمایشگاهی
  •  افزایش اعتبار نتایج مطالعات
  • تقویت و توسعه رویکرد شبکه ای در زمینه فعالیت های آزمایشگاهی مرتبط با تحقیقات
  • صرفه جویی در منابع
  • آماده سازی زیرساخت های لازم برای تاسیس شبکه پژوهشگاه های علوم پزشکی
در حال حاضر آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی مشهد در فضايي موقت به مساحت 300 مترمربع در پژوهشکده بوعلي دارای دستگاههای بسیار پیشرفته آزمایشگاهی و پژوهشی بوده و آماده ارائه خدمات و افزايش بهره وري در زمينة تأمين نيازها، خدمات پژوهشي و دستگاهي در سطح تخصصي در دانشگاه علوم پزشکي مشهد و ساير دانشگاهها و دانشکده هاي علوم پزشکي همجوار مي باشد.
 
 
 
 

صفحه1 از5

آمار بازدیدکنندگان

امروز: 3
ديروز:21
اين هفته: 132
هفته‌ي گذشته: 228
اين ماه: 623
ماه گذشته: 1029